ความเป็นมาสหกรณ์ฯ


       จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2536   นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่  13  กันยายน  2536   เลขทะเบียนที่ อ. 015036   มีสมาชิกเริ่มต้น  112 คน เริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่  21  ตุลาคม  2536  เป็นต้นมา  มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  4 53 4 00039 0

      

       วันที่ 17  มีนาคม   2536       ได้มีการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเพื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด โดยมีจำนวนสมาชิกแรกเริ่ม 112 คน

       วันที่ 23  สิงหาคม 2536      สหกรณ์ ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด

       วันที่ 13  กันยายน 2536      นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ เลขทะเบียนที่ อ. 015036

       วันที่  21 ตุลาคม   2536      สหกรณ์ได้เริ่มดำเนินงานเป็นวันแรก

       วันที่  6 พฤศจิกายน 2536   ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยนายมนูญ มณีรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุม

 

ตราของสหกรณ์ มีรูปลักษณ์ดังนี้

1. เกลียวเชือก หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวของมวลสมาชิก

2. ในวงกลมแรก คือ ชื่อของสหกรณ์

3.ในวงกลมที่ 2 ประกอบด้วย

     (1) ตราเสมา หมายถึง สัญลักษณ์ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

     (2) จับมือประสานกัน หมายถึง ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของสหกรณ์

 

ที่ตั้งสำนักงาน

     เลขที่ 1115/23  ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเถอมือง จังหวัดเชียงราย (อาคารสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงีราย เดิม) รหัสไปรษณีย์ 57000 หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร 0-5360-1176

 

ทำเนียบประธานกรรมการ

1. นายอรทัย  หนองขุ่นสาร     ปี 2537

2. นายเฉลิมชัย รัตนประยูร   ปี 2538

3. นายมนู  มณีรัตน์               ปี 2539-30 ก.ย. 42

4. นายอุทัย ขัติยศ                  1 ต.ค. 42-30 ก.ย. 46

5. นายปรีชา พัวนุกุลนนท์      1 ต.ค. 46-30 ก.ย. 50

6. นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว         1 ต.ค. 50-30 ก.ย.51
7. นายศรีวรรณ ปินใจ            1 ต.ค. 51-30 ก.ย.52
8. นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว         1 ต.ค.52- 30 ก.ย.56   
9. นายประเสริฐ  กันธะวัง        1 ต.ค.56 -30 ก.ย.57  
10.นายวีระชัย  สุขบุญชูเทพ    1 ต.ค.57 - ปัจจุบัน

 

 

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ 2 คน
จำนวนผู้เช้าชม 33,522 คน
ความเป็นมาสหกรณ์ฯ
เกี่ยวกับสมาชิก
การบริการของสหกรณ์
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ฝ่ายจัดการ
อัตราดอกเบี้ย
 
คุณอยากให้สหกรณ์มีการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ด้านใดมากที่สุด? ?
ข่าวสารทั่วไป
กำหนดการต่างๆ
สวัสดิการสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
ข้อกฏหมาย
 
 เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1176, 0-5360-1516 โทรสาร 0-5360-1176

E-mail : info@crgetcoop.com แนะนำเพิ่มเติมได้ที่ webmaster
Copyright 2007© Design all rigths reserved. Developer by